BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP práce ve výškách

Všichni zaměstnavatelé musejí svým zaměstnancům dle zákona zajistit vstupní a následně periodická školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), mezi něž pro určité profese patří i školení práce ve výškách. Obsah i praktická stránka školení se různí podle toho, jakými pracovními činnostmi bývá zaměstnanec pověřen.

Práce ve výškách Brno

Pokud je práce vykonávána ve výškách, řídí se školení nařízením vlády č. 362/2005 Sb. – školení BOZP práce ve výškách se v takovém případě zaměřuje na odbornou způsobilost zaměstnanců k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků (OOPP) proti pádu z výšky.

Pro které zaměstnance je určeno školení BOZP práce ve výškách?

Ve výškách pracují mnozí zaměstnanci. Zatímco pro některé profese je práce ve výškách „každodenním chlebem“, jiní pracovníci se do výšek dostanou jen občas. Přesto i oni musí školením úspěšně projít, což se týká například i policistů, kteří se do nebezpečných výšek mohou dostat například při stíhání prchajících zločinců.

Profese práce ve výškách

Obvykle ve výškách pracují zejména zaměstnanci ve stavebnictví, jako jsou například stavební dělníci, klempíři, tesaři, pokrývači, komínáři, hromosvodáři, lešenáři, montéři, projektanti, konstruktéři či technický dozor stavby aj. Dále se při výkonu své práce mohou ve výšce octnout například údržbáři, opraváři, servisní pracovníci nebo obsluha jeřábů a jiných vysokých strojů, dále například pracovníci pro údržbu a revizi skalních stěn, pracovníci pro mytí prosklených stěn, pracovníci zajišťující ošetření a prořezávání stromů a rizikové kácení stromů, pracovníci telekomunikačních firem, geodeti a další profese.

Zaměření školení bezpečnosti práce ve výškách

Osnovy školení BOZP pro práce ve výškách se přizpůsobují dané profesi a jejímu zaměření. Jinak bude školení vypadat u údržbáře, který se do výšek dostane jen někdy a jinak u pokrývače, jenž musí být ve výšce prakticky po celou směnu. A jiným směrem se zaměří školení například pro pracovníka údržby skalních stěn anebo stromů.

Praktická část školení práce ve výškách

Praktická část školení proto ideálně probíhá na takovém místě, kam se zaměstnanec při výkonu své profese obvykle dostane, což může být dle profese například skalní stěna, vysoký strom, střecha budovy anebo stěna budovy, komín, šachta aj., takže vybrané prostředí svým charakterem odpovídá obvyklému prostředí výkonu práce zaměstnance.

Práce ve výškách - školení BOZP Brno

Pro zkušené zaměstnance, kteří již nepotřebují proškolit v základních věcech, je možné školení zaměřit například na novinky a trendy v oboru, anebo na různé nestandardní situace apod. Také zaměstnanec sám může navrhnout, jakým směrem by se mělo školení ubírat, v jaké oblasti by se rád vzdělal, dozvěděl něco nového, anebo si zopakoval a oživil již nabyté znalosti a dovednosti. Díky individuálnímu přístupu ke každému účastníkovi školení tak bude dosaženo skutečné účelnosti a užitečnosti školení práce ve výškách.

 

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

  • bezpečnost na pracovišti
  • potřebné školení
  • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

Školení BOZP Brno 

Příkop 843/4, 615 00 Brno

+420 777 929 770

Dále by Vás mohlo zajímat

WWW.BOZPCENTRUM.CZ