BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP

BOZP nebo také bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

je soubor pravidel, která určují prává a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů během pracovního procesu. Na každém pracovišti jsou nutná odlišná pravidla bezpečnosti práce. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci mají za úkol chránit zaměstnance před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Stejně tak slouží BOZP k ochraně zaměstnavatele. Povinností každého zaměstnavatele je zaškolit své zaměstnance o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Tuto povinnost uděluje zákon č. 262/2006 Sb. Dále je povinností každého zaměstnavatele vést dokumentaci BOZP.

A kdy je potřeba provádět školení BOZP?

Školení BOZP je potřeba provést ihned při nástupu do práce. Školení se také musí provádět u brigádníků nebo zaměstnanců přes pracovní agentury. I v případě, že měníte pracovní pozici v rámci jednoho zaměstnání, je potřeba provést školení bezpečnosti práce. Také při zavádění nových technologií a nových pracovních postupů, je nutné zaměstnance proškolit. Školení BOZP by měl provádět školený zaměstnanec a znalosti je nutné ověřit testovou nebo ústní formou.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Jak udává zákon, každý zaměstnanec musí projít školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Neznalost těchto pravidel může vést k řadě pracovních úrazů. V případě, že zaměstnanec zná zásady bezpečnosti práce, bude vědět, jak se chovat v krizových situacích. Tímto se snižuje riziko vzniku zranění či smrti v nejhorších případech. Znalost bezpečnosti práce chrání zaměstnance a také jejich okolí. Školení BOZP je důležité také z hlediska prevence. Na základě BOZP budou zaměstnanci vědět, jak bezpečně manipulovat s pracovními stroji atd.

Dokumentace BOZP

Povinností zaměstnavatele je vést dokumentaci pro bezpečnost práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že nemáte čas zabývat se školením, můžete začít spolupracovat s profesionální firmou. Firmy vám mohou nabídnout proškolení vašich zaměstnanců a odborné vedení dokumentace. Dokumentace BOZP obsahuje např. posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Pokyny BOZP zahrnují např. směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Školení požární ochrany

Součástí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je také školení požární ochrany. Dokumentace k požární ochraně by měla zahrnovat začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnost poskytovat svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, dále zjišťovat příčiny těchto nemocí a snažit se o jejich odstranění. Zaměstnavatel musí poskytovat svým zaměstnancům školení BOZP. Každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti při výkonu práce. Zaměstnanec může odmítnout takovou práci, při které by mohlo být poškozeno jeho zdraví.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

  • bezpečnost na pracovišti
  • potřebné školení
  • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

Školení BOZP Brno 

Příkop 843/4, 615 00 Brno

+420 777 929 770

Dále by Vás mohlo zajímat

WWW.BOZPCENTRUM.CZ