BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Vstupní školení BOZP

Při nástupu na novou pracovní pozici je nutné projít školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci – BOZP. Stejně tak důležité je školení požární ochrany – PO. Zaměstnanec, který neprošel tímto školením, nemůže být zařazen do běžného pracovního procesu. Každý zaměstnavatel má povinnost zajistit toto školení pro své zaměstnance. Školení bezpečnosti a ochrany práce musí provádět osoby, které jsou v této oblasti odborně způsobilé. Při nástupu na nové pracovní místo čeká každého zaměstnance vstupní školení BOZP. Na vstupní školení bezpečnosti práce navazuje test nebo ústní ověření znalostí. Vstupním školením BOZP si také musí projít brigádnici a stážisti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP nebo také bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem. Každý zaměstnavatel má jiné školení bezpečnosti práce, záleží zde na specifikách daného pracoviště. BOZP je zde proto, aby se předcházelo ohrožení lidského zdraví v pracovním procesu. BOZP vyhledává rizika a hodnotí rizika, která mohou nastat. Školení BOZP vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákon uvádí, že každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, jejich příčiny a zdroje. Díky školení o bezpečnosti práce můžete předcházet pracovním úrazům nebo nemocem z povolání.

Povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů

Povinností zaměstnavatele je poskytnout svým zaměstnancům školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dále také školení požární ochrany. Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnavatel dále musí zjišťovat, jaké jsou příčiny nemocí z povolání a musí se snažit o odstranění těchto příčin.

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti zdraví při výkonu práce. Zaměstnanec má také právo odmítnout práci, která by mohla poškodit jeho zdraví.

Protipožární ochrana

Další zkratka, s kterou se budeme v práci setkávat, je PO – tedy protipožární ochrana. Protipožární ochrana ukládá právnickým i fyzickým osobám povinnost dodržovat různé předpisy a povinnosti, které souvisí s požární ochranou. Zaměstnancům musí být poskytnuto pravidelné školení o této problematice. Školení zahrnuje způsoby hašení požárů, informace o hasicích přístrojích, únikových trasách, možnostech hašení požárů atd. Také školení protipožární ochrany je součástí vstupních školení.

Kdo provádí školení o BOZP

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany by měl provádět vždy člověk s dostatečnou kvalifikací. Školitel by měl mít dostatečné znalosti, zkušenosti a také zkoušku odborné způsobilosti. Zkouška odborné způsobilosti se získá absolvováním kvalifikovaného kurzu.

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a stejně tak školení požární ochrany je zde pro bezpečí zaměstnanců.

 

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

  • bezpečnost na pracovišti
  • potřebné školení
  • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

Školení BOZP Brno 

Příkop 843/4, 615 00 Brno

+420 777 929 770

Dále by Vás mohlo zajímat

WWW.BOZPCENTRUM.CZ